Privacy policy and GDPR

This original document in czech language will be translated into english soon.

Fotobanka Samphotostock (dale tez "Spravce") respektuje Vase pravo na ochranu soukromi a pri shromazdovani dat se ridi pravnimi predpisy Ceske republiky, zejmena zakonem c. 101/2000 Sb., O ochrane osobnich udaju a NAriZENiM EVROPSKeHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dale tez "GDPR").

Provozovatel fotobanky Samphotostock si je vedom skutecnosti, ze pri sve cinnosti zpracovava informace, ktere maji charakter osobnich udaju. Prohlasuje, ze si je vedom dulezitosti ochrany takovych udaju a dodrzovani vsech zakonnych a etickych pravidel souvisejicich s jejich zpracovanim.

Provozovatel fotobanky Samphotostock si je vedom skutecnosti, ze pri sve cinnosti zpracovava informace, ktere maji charakter osobnich udaju. Prohlasuje, ze si je vedom dulezitosti ochrany takovych udaju a dodrzovani vsech zakonnych a etickych pravidel souvisejicich s jejich zpracovanim.

Fotobanka Samphotostock pri sve cinnosti neposkytuje ani neprodava osobni udaje a informace o svych klientech tretim osobam, neshromazduje ani nezpracovava citlive udaje o registrovanych uzivatelich, predevsim osobni udaje o narodnostnim, rasovem nebo etnickem puvodu, politickych postojich, clenstvi v odborovych organizacich, nabozenskem a filozofickem presvedceni, trestne cinnosti, zdravotnim stavu a sexualnim zivote.

Neregistrovani anonymni uzivatele

Stranky www.samphotostock.cz jsou verejne pristupne webove stranky dostupne pro vsechny uzivatele, kteri mohou stranky pouzivat anonymne. Behem anonymniho uzivani stranek nejsou kodem stranek shromazdovany zadne udaje o uzivatelich, jako napr. lokalita, IP adresa, nejsou pouzivana cookies.

Registrovani uzivatele

Nektere nadstandardni sluzby a funkce na webovych stankach www.samphotostock.cz jsou dostupne pouze registrovanym Subjektum udaju ( dale tez "uzivatelum"). Registrovanym uzivatelem se stava kazdy, kdo provede svou registraci vyplnenim registracnich udaju v prislusnem formulari na www.samphotostock.cz. Registrace je dobrovolna a bezplatna a nevyplyvaji z ni zadne zavazky s vyjimkou povinnosti respektovat obchodni podminky a pravidla pro manipulaci s materialy chranenymi autorskymi zakony.

Registrovany uzivatel poskytuje take sve osobni udaje ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb. O ochrane osobnich udaju a NARIZENI EVROPSKeHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, predevsim svou e-mailovou adresu a dobrovolne dalsi doplnujici udaje, napr. sve jmeno, prijmeni, adresu, telefonni cislo, fakturacni a dodaci adresu. Pro shromazdovani a zpracovani takovych udaju vyzaduje zakon souhlas osoby, ktera tyto udaje o sobe poskytuje, proto je udeleni souhlasu spolecnosti nezbytnou podminkou pro dokonceni registrace. Souhlas se shromazdovanim a zpracovavanim osobnich udaju k obchodnim a marketingovym ucelum dava osoba na dobu neurcitou. Svou registraci muze osoba kdykoliv zrusit bez udani duvodu, a to formou zadosti zasleneho prostrednictvim kontaktniho formulare na webovych strankach nebo prostrednictvim e-mailu info@samphoto.cz.

Fotobanka Samphotostock ma pravo pozadovat od Subjektu udaju uplne, spravne a pravdive udaje a informace.

Behem uzivani stranek registrovanymi uzivateli nejsou kodem stranek shromazdovany zadne udaje o uzivatelich, jako napr. lokalita, IP adresa, nejsou pouzivany cookies.

E-mail

Elektronicka posta je beznou soucasti obchodniho styku. E-mail je vyuzivan jako soucast automaticke komunikace s uzivatelem a nektere procesy stranek www.samphotostock.cz je vyuzivaji, napr. potvrzeni uskutecneni registrace, overovani zadanych osobnich udaju, zasilani pristupovych udaju k zakaznickemu uctu, oznameni o stavu realizace objednavky nebo o specialnich vyhodach. Spravne zadani e-mailove adresy uzivatele je nezbytne pro korektni prubeh procesu a nelze bez nej dokoncit dvoustuprovou registraci na www.samphotostock.cz, poskytovat sluzby fotobanky a uskutecnit objednavku.

E-mailovy Newsletter

Fotobanka Samphotostock rozesila svym registrovanym klientum pravidelny e-mailovy newsletter. Jedna se o obchodni sdeleni obsahujici obchodni nabidky, informace o novinkach, slevy, akce apod. Registrovany uzivatel muze udelit souhlas, zda mu mohou byt newslettery e-mailem zasilany. K jeho odberu se uzivatel prihlasuje na strance registrace, pripadne v uzivatelskem uctu v sekci "Muj ucet". Odber lze kdykoli ukoncit v uzivatelskem uctu v sekci "Muj ucet". V pripade ukoncenim povoleni k zasilani newsletteru vsak uzivatel muze nadale dostavat technicke informace tykajici se provozu jeho uzivatelskeho uctu, jako napr. informace o stavu jeho predplacenych kreditu, zmenach ve strukture stranek, obchodnich a licencnich podminkach, potvrzeni o objednavce kreditu nebo jednotlivych fotografii, ruzna technicka oznameni apod.

Zpusob odvolani souhlasu, zruseni registrace, vymaz osobnich udaju

Odvolani souhlasu se zasilanim e-mailoveho newsletteru je mozne v uzivatelskem uctu v sekci "Muj ucet". Odvolanim tohoto souhlasu nejsou dotceny dalsi funkce uzivatelskeho uctu a sluzby fotobanky. Odvolani souhlasu se provadi elektronicky a je zaznamenano v informacnim systemu fotobanky Samphotostock.

Odvolani souhlasu se zpracovanim osobnich udaju je mozne pouze za podminky, ze subjekt udaju neprovedl zadnou objednavku a neuzavrel zadnou licencni smlouvu.

Pokud subjekt udaju neprovedl zadnou objednavku a neuzavrel zadnou licencni smlouvu, odvolanim souhlasu se zpracovanim osobnich udaju zaroven zrusi svuj uzivatelsky ucet, pak vsechny osobni udaje, ktere zpracovava fotobanka Samphotostock, jsou vymazany nebo anonymizovany.

Ochrana osobnich udaju

Fotobanka Samphotostock se zavazuje, ze vyvine maximalni usili a prijme veskera dostupna opatreni na ochranu Vasich osobnich informaci.

Informace a pristup k osobnim udajum dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Oddil 2, Clanek 13

Totoznost a udaje Spravce

Spravcem osobnich udaju je Ing. Marek Kopecky, IC: 73280046 (dale jen "Spravce"), ktery je soucasne provozovatelem internetove fotobanky Samphotostock.

Poverenec pro ochranu osobnich udaju

Spravce nevyuziva sluzeb poverence pro ochranu osobnich udaju.

Ucel zpracovani a pravni podklad pro zpracovani

Osobni a kontaktni udaje jsou pouzivany k obchodnim ucelum, zejmena pro zalozeni uzivatelskeho uctu, uzavreni kupni smlouvy, vystaveni ucetnich dokladu (spravna fakturace) a vystaveni licencni smlouvy a potreby komunikace v obchodnim styku. Ostatni informace z registrace, pokud jsou poskytnuty, mohou byt pouzivany k tvorbe personalizovaneho obsahu a sluzeb na webove strance, ke spravnemu nastaveni osobniho uzivatelskeho uctu uzivatele a prizpusobeni sluzeb pozadavkum a potrebam uzivatelu a pro spravnou fakturaci a vystaveni dokladu v pripade uskutecneneho nakupu na www.samphotostock.cz.

Poskytnute osobni udaje jsou predevsim:

a) nezbytne pro splneni smlouvy (vyrizeni a odeslani objednavky, uzavreni elektronicke licencni smlouvy), jejiz smluvni stranou je Subjekt udaju,
b) nezbytne pro splneni pravni povinnosti, jako napr. vystaveni darovych dokladu, ktera se na Spravce vztahuje,
c) nezbytne pro ochranu zivotne dulezitych zajmu Subjektu udaju nebo fyzicke osoby, jako napr. dolozeni uzavreni a platnosti licencni smlouvy,
d) nezbytne pro ucely opravnenych zajmu prislusneho Spravce, jako napr. uchovani osobnich udaju pro pripadne reklamace, vystaveni darovych dokladu.

Opravnene zajmy Spravce nebo treti strany

Zpracovani osobnich udaju je nezbytne pro ucely opravnenych zajmu Spravce nebo tretich stran, jako jsou uchovani osobnich udaju pro pripadne reklamace, vystaveni danovych dokladu, evidenci licencni smlouvy a ochrana autorskych prav autoru obsahu (fotografii).

Prijemci nebo kategorie prijemcu osobnich udaju

Spravce pri sve cinnosti neposkytuje ani neprodava osobni udaje a informace o svych klientech tretim stranam krome organum statni spravy na zaklade zakonnych povinnosti.

Umysl Spravce predat osobni udaje do treti zeme nebo mezinarodnich organizaci

Spravce pri sve cinnosti neposkytuje ani neprodava osobni udaje a informace o svych klientech tretim stranam do tretich zemi nebo mezinarodnich organizaci.

Doba ulozeni osobnich udaju

Osobni udaje jsou zpracovavany po nezbytne nutnou dobu: a) v pripade uzavrene kupni smlouvy minimalne 10 let od konce zdanovaciho obdobi, ve kterem se plneni uskutecnilo dle Predpisu c. 235/2004 Sb., Zakon o DPH, b) po dobu platnosti licencni smlouvy, avsak po dobu ne kratsi, nez je delka doby dle zakonnych pozadavku, c) v pripade, ze Subjekt udaju dosud neuzavrel licencni smlouvu, doba zpracovani udaju zalezi na prani Subjektu udaju, Subjekt udaju ma pravo kdykoliv pozadat Spravce o vymazani udaju a ukonceni zpracovani udaju.

Pravo subjektu udaju na pristup k osobnim udajum, pozadovat od Spravce opravu osobnich udaju, omezit jejich zpracovani, vznest namitku a mit pravo na prenositelnost udaju.

Subjekt udaju ma, mimo jineho, nize uvedena prava.

Pravo ziskat pristup k temto osobnim udajum a k dalsim informacim uvedenym v cl. 15 GDPR

Subjekt udaju ma pravo ziskat od Spravce potvrzeni, zda osobni udaje, ktere se ho tykaji, jsou ci nejsou zpracovavany, a pokud je tomu tak, ma pravo ziskat pristup k temto osobnim udajum a dalsim souvisejicim informacim. Subjekt udaju ma take pravo pozadovat kopii zpracovavanych osobnich udaju. Zobrazeni vsech zpracovavanych udaju muze take provest sam prostrednictvim pristupu do sveho uzivatelskeho uctu. Spravce poskytne na pozadani subjektu udaju kopii zpracovavanych osobnich udaju. Za dalsi kopie na zadost subjektu udaju muze Spravce uctovat primereny poplatek na zaklade administrativnich nakladu. Jestlize subjekt udaju podava zadost v elektronicke forme, poskytnou se informace v elektronicke forme, ktera se bezne pouziva, pokud subjekt udaju nepozada o jiny zpusob.

Pravo na opravu dle cl. 16 GDPR

Subjekt udaju ma pravo na to, aby Spravce bez zbytecneho odkladu opravil nepresne osobni udaje, ktere se ho tykaji. S prihlednutim k ucelum zpracovani ma Subjekt udaju pravo na doplneni neuplnych osobnich udaju, a to i poskytnutim dodatecneho prohlaseni.

Pravo na vymaz osobnich udaju v pripadech, ktere jsou upraveny v cl. 17 GDPR

Subjekt udaju ma pravo na vymaz udaju s vyjimkou pripadu, kdy je zpracovani udaju vyzadovano zakonem nebo podminkami a lhutami v jiz uzavrene licencni smlouve.

Pravo na omezeni zpracovani v pripadech, ktere jsou upraveny v cl. 18 GDPR

Subjekt udaju ma pravo na to, aby Spravce omezil zpracovani v pripade, ze a) subjekt udaju popira presnost osobnich udaju, a to na dobu potrebnou k tomu, aby Spravce mohl presnost osobnich udaju overit; b) zpracovani je protipravni a subjekt udaju odmita vymaz osobnich udaju a zada misto toho o omezeni jejich pouziti; c) Spravce jiz osobni udaje nepotrebuje pro ucely zpracovani, ale subjekt udaju je pozaduje pro urceni, vykon nebo obhajobu pravnich naroku; d) subjekt udaju vznesl namitku proti zpracovani, dokud nebude overeno, zda opravnene duvody Spravce prevazuji nad opravnenymi duvody Subjektu udaju.

Pokud bylo zpracovani omezeno, mohou byt tyto osobni udaje, s vyjimkou jejich ulozeni, zpracovany pouze se souhlasem subjektu udaju, nebo z duvodu urceni, vykonu nebo obhajoby pravnich naroku, z duvodu ochrany prav jine fyzicke nebo pravnicke osoby nebo z duvodu duleziteho verejneho zajmu Unie nebo nektereho clenskeho statu. Subjekt udaju, ktery dosahl omezeni zpracovani, je Spravcem predem upozornen na to, ze bude omezeni zpracovani zruseno.

Pravo vznest namitku dle podminek cl. 21 GDPR

Subjekt udaju muze vznest namitku proti zpracovani nebo zpusobu zpracovani osobnich udaju.

Pravo na prenositelnost udaju dle podminek cl. 20 GDPR

Subjekt udaju ma pravo ziskat osobni udaje, ktere se ho tykaji, jez poskytl spravci, ve strukturovanem, bezne pouzivanem a strojove citelnem formatu, a pravo predat tyto udaje jinemu spravci, aniz by tomu Spravce, kteremu byly osobni udaje poskytnuty, branil. Pri vykonu sveho prava na prenositelnost udaju ma subjekt udaju pravo na to, aby osobni udaje byly predany primo jednim Spravcem Spravci druhemu, je-li to technicky proveditelne.

Subjekt udaju muze uplatnit sva prava prostrednictvim pristupu do sveho uzivatelskeho uctu, podanim zadosti Spravci prostrednictvim kontaktniho formulare na webovych strankach nebo prostrednictvim e-mailu info@samphoto.cz.

Pokud obdrzime Vasi zadost, ale budeme mit duvodne pochybnosti o Vasi totoznosti, muzeme Vas pozadat o poskytnuti dodatecnych informaci nezbytnych k potvrzeni Vasi totoznosti.

Pravo subjektu udaju odvolat kdykoliv souhlas, aniz je dotcena zakonnost zpracovani pred jeho odvolanim

Odvolani souhlasu se zasilanim e-mailoveho newsletteru je mozne v uzivatelskem uctu v sekci "Muj ucet" nebo podanim zadosti prostrednictvim e-mailu info@samphoto.cz. Odvolanim tohoto souhlasu nejsou dotceny dalsi funkce uzivatelskeho uctu a sluzby fotobanky. Odvolani souhlasu se provadi elektronicky a je zaznamenano v informacnim systemu fotobanky Samphotostock.

Odvolani souhlasu se zpracovanim osobnich udaju je mozne pouze za podminky, ze subjekt udaju neuzavrel zadnou obchodni smlouvu a neuzavrel dosud zadnou licencni smlouvu. Pokud Subjekt udaju neprovedl zadnou objednavku a neuzavrel zadnou obchodni smlouvu nebo licencni smlouvu, odvolanim souhlasu se zpracovanim osobnich udaju zaroven zrusi svuj uzivatelsky ucet a vsechny osobni udaje, ktere zpracovava fotobanka Samphotostock, budou vymazany.

Pravo podat stiznost dozorovemu uradu

Subjekt udaju ma pravo podat stiznost dozorovemu organu, tedy Uradu pro ochranu osobnich udaju.

Pozadavky na poskytnuti osobnich udaju

Pri registraci poskytuje subjekt udaju predevsim svou e-mailovou adresu jako povinny udaj a dobrovolne jako nepovinne dalsi doplnujici udaje, napr. sve jmeno, prijmeni, adresu, telefonni cislo, fakturacni a dodaci adresu. Poskytnuti osobnich udaju pri registraci je smluvni pozadavek.

Pri provedeni objednavky subjekt udaju poskytuje udaje jako sve jmeno, prijmeni, adresu, telefonni cislo, fakturacni a dodaci adresu, popr. IC, DIC. Poskytnuti osobnich udaju pri uzavirani kupni smlouvy je zakonny pozadavek.

Oznameni skutecnosti ze dochazi k automatizovanemu rozhodovani vcetne profilovani

Behem uzivani stranek neregistrovanymi nebo registrovanymi uzivateli nejsou samotnym kodem webovych stranek fotobanky Samphotostock shromazdovany zadne udaje o uzivatelich, jako napr. lokalita, IP adresa, nejsou pouzivany cookies.

Fotobanka Samphotostock muze vyuzivat externi sluzby (napr. Google analytics), ktere anonymne vyhodnocuji statistiky pristupu a chovani navstevniku stranek. Tyto statistiky nejsou nijak spojeny s konktretnimi uzivateli a vyhodnocuji se pouze za ucelem zkvalitneni sluzeb fotobanky a fungovani webovych stranek.

Zpracovani pro jiny ucel

Spravce nevyuziva poskytnute osobni udaje pro jine ucely nez pro ucely zalozeni uzivatelskeho uctu a uzavreni kupni smlouvy na strankach www.samphotostock.cz.

informace a pristup k osobnim udajum dle NAriZENi EVROPSKeHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Oddil 2, Clanek 14, Informace poskytovane v pripade, ze osobni udaje nebyly ziskany od subjektu udaju

Spravce neziskava osobni udaje z jinych zdroju nez ze svych webovych stranek www.samphtostock.cz.


V pripade jakychkoli dotazu o zpusobu ochrany soukromi nebo v pripade obav o sva osobni data, ktera jste nam poskytli, nas ihned kontaktujte.

Plne zneni NAriZENi EVROPSKeHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Effective Date: 05/20/2018

Lightbox Lightbox

2024 © Samphotostock, all rights reserved